Algemen Voorwaarden!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke deelnemer van de Stichting Spokentocht Assen dient vooraf
op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en gaat hiermee
akkoord zodra deze over gaat tot aanschaf van een entreeticket1. Het is verboden om alcohol en of verdovende middelen mee te nemen tijdens de tocht wij
zullen hier op controleren doormiddel van tassen controle flesje met frisdrank is wel
toegestaan.
Tevens zullen we controleren op verboden spullen zoals messen en pepperspray u kunt het
beste deze thuis of in de auto laten of in bewaring geven bij de organisatie mocht dit door de
beveiliging aangetroffen worden wordt het in beslag genomen en zullen hier verdere
maatregelen over genomen worden.

2. Deelname aan de tocht is geheel op eigen risico.

3. De tocht wordt gelopen in groepen met een vooraf bepaald aantal personen. Indien u een
kleinere groep bent is het mogelijk dat u samengevoegd word met een andere groep.

4. Het is ten strengste verboden de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatie
medewerkers) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken
is niet toegestaan.

5. Daar waar de tocht gehouden wordt gelden de zelfde regels en weten als op openbaarterrein
en u dient dit ook schoon te houden afval zoals lege flesjes kunt u in de afvalbak deponeren bij
begin en eindpunt dus niet in het bos bij constatering van afval dumpen in het bos zullen we
deelname aan de tocht te ontzeggen.

6. Deelnemers dienen akkoord te gaan met alle voorwaarden en gesteld door de organisatie of
de uitvoerende partij. Indien men zich hier niet aan houdt of aanwijzingen van de organisatie of
uitvoerende partij niet opvolgt, kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname. De ticket
is dan ook niet overdraagbaar aan derden

7. Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen tijd aanwezig zijn van de deelnemer,
wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de te lopen tocht niet door de
organisatie gerestitueerd.

8. Deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de overeengekomen definitieve starttijd gereed te
zijn voor vertrek.

9. Alle deelnemende personen dienen 10 jaar of ouder te zijn. Een jongere deelnemer kan
alleen meedoen onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder.

10. Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke
klachten hebben worden afgeraden om de tocht te lopen.

11. De organisatie houdt zich niet aansprakelijk voor door deelnemers geleden schade in welke
vorm dan ook waaronder opgelopen lichamelijk of psychisch letsel.

12. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of
andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren deelname aan de tocht te ontzeggen.
In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.

13. Roken is in en nabij gesloten delen van de tocht ten strengste verboden.

14. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die vr of tijdens de tocht
wanordelijk gedrag vertonen deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen
vindt geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats.

15. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten deelnemers van de route te
verwijderen.

16. Deelnemers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet
toegestaan om zich buiten de route te begeven

17. Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van de organisatie zal door de organisatie op
de aansprakelijke worden verhaald.
18. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een bepaalde vertrektijd, wel kan er indien
mogelijk een voorkeur aangegeven worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om
starttijden te wijzigen.

19. Het entreebewijs is niet in wisselbaar voor contant geld.
20. De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van extreme weersomstandigheden
met het oog op de veiligheid van de deelnemers de tocht af te gelasten we zullen later in
overleg met de gemeente voor een eventuele andere datum kiezen, alvorens er een restitutie
plaats zal vinden.

21. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.